Witam w gabinecie psychoterapii

Joanna Burawa,
tel. +48 664 930 660

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych

Joanna Burawa
Studencka 6/9
31-116 Kraków

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Przetwarzane przeze mnie dane

Dane, które są przetwarzane to Twoje imię, nazwisko (jeśli je podasz, jest to opcjonalne), numer telefonu i/lub adres e-mail. W przypadku, jeśli będziesz potrzebował fakturę/rachunek będą to dane, które się na niej znajdują. Jako administrator informuję, iż dbam o ochronę danych osobowych.

Cel zbierania danych

Dane są używane w celach ustalenia spotkań i kontaktowania się w trakcie terapii. W przypadku faktur, zgodnie z przepisami podatkowymi, dane są zbierane w celu uwzględnienia ich w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Komu udostępnianie są twoje dane

Superwizor - W rozmowie z superwizorem opisuję bardziej problem oraz relację terapeutyczną, które nie umożliwiają identyfikacji ciebie jako klienta. Celem superwizji jest wniesienie nowej perspektywy, która może wzbogacić dalszą pracę terapeutyczną, w której najważniejsze jest dobro klienta. Superwizja to wsparcie dla psychoterapeuty pracującego z klientem, świadczona przez innego doświadczonego specjalistę. Jest to powszechna praktyka w środowisku terapeutów. Zarówno mnie jak i superwizora obowiązuje tajemnica zawodowa, tak samo jak inne zawody medyczne, w tym psychoterapeutów. Księgowa – tylko w przypadku, gdzie wystawiany jest rachunek.

Twoje prawa

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać. Natomiast może to skutkować niemożnością realizacji umowy. Każdorazowo będzie to weryfikowane. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – prawo do bycia zapomnianym (istnieją tu wyjątki) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

Podstawy prawne

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:

 • artykuł 6 ust. 1 lit. b) - dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty);
 • artykuł 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • artykuł 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora przez co rozumie się nawiązanie lub utrzymanie z Tobą kontaktu.
 • Jak długo będę przechowywać dane

  Dane mogą zostać usunięte, o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  - osoba, które dotyczą dane, cofnęła zgodę, na której przetwarzanie jest oparte (dotyczy to także zgody na przetwarzanie tzw. danych wrażliwych), a nie zachodzi inna podstawa prawna do przetwarzania jej danych;
  - osoba, której dotyczą dane, wnosi na podstawie RODO sprzeciw wobec przetwarzania przez administratora danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej;
  – o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  - osoba, które dotyczą dane, wnosi na podstawie RODO sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator;